نظریه تعرف

 

نظریه تعرف، نظریه ای در راستای تغییر نگرش نسبت به امر محرومیت زدایی در کشور است.